Polityka
prywatności

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/ zleceniu jest CEWAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, (kod 20-331), przy ul. Pancerniaków 1b, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000665742, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7120158664; Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: ochronadanych@cewar.com.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora z dopiskiem „ Ochrony Danych Osobowych”;

  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy/zlecenia pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. Twoje dane wynikające z zawarcia umowy współpracy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 7 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 2 lat od złożenia Ci przez nas oferty na Twoje zapytanie, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.

  6. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.